Chrzest – formalności

CHRZEST – CO TO JEST I CO NAM DAJE 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.

CHRZEST DZIECKA

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, gdy jest ślub konkordatowy – wystarczy dokument ślubu
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary oraz świadectwo bierzmowania
 • w przypadku starszych dzieci: świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej lub zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji

 Warto wiedzieć, że:

 • SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom w czasie Mszy św. w niedzielę lub w sobotę, w biurze parafialnym ustalamy dzień i godzinę
 • ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu: powinno być dokonane na ok. 2 TYGODNIE przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.
 • KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:
  odbywa się w PIĄTEK poprzedzający chrzest po Mszy św. wieczornej /ok. g. 18.40/ w zakrystii.
 • W DZIEŃ CHRZTU
  rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 10 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.
 •  Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii. (Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.)
 • Przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC.
 • Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.
 • Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.
 • W przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka.
 • Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.
 • Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.
 • Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzić życie zgodne z wiarą
  • chrzestnym/ą – nie może być to  osoba, która żyje w związku niesakramentalnym – ślub cywilny, konkubinat
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika)
 • Świadek chrztu to osoba, która nie jest chrzestnym, ale jedynie jest obecna przy chrzcie i może poświadczyć fakt chrztu.

BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;
na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu; – nakłada kapłan udzielający chrztu

ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości – zapala ojciec dziecka

CHRZEST DOROSŁEGO

Dokumenty potrzebne do chrztu dorosłego:

 • metryka urodzenia z USC
 • zgodę Biskupa Ordynariusza na chrzest (z prośbę o zgodę na chrzest osoby dorosłej występuje do Biskupa parafia po zakończeniu okresu przygotowań do chrztu)

Osoby dorosłe mieszkające na terenie naszej parafii, które Duch Święty przez posługę Kościoła powołuje do życia według zasad Ewangelii mogą ubiegać się o przyjęcie chrztu w naszej wspólnocie parafialnej. W tym celu powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Chrzest osobom dorosłym udzielany jest głównie podczas obchodów Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania Pańskiego. W uzasadnionych przypadkach termin chrztu może być uzgodniony w innym czasie.

Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu – okres katechumenatu.

Przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie pod kierunkiem kapłana.

Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej. Ma on pomagać chrześniakowi, przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu. Chrzestny podczas udzielania chrztu: świadczy wobec wspólnoty Kościoła o wierze przyjmującego chrzest.

Chrzestny musi spełniać następujące wymagania:

 • mieć ukończone 16 lat
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym)
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika)

Ponieważ przyjęcie sakramentu chrztu gładzi wszystkie grzechy i otwiera dostęp do pełni życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła osoba dorosła zazwyczaj od razu otrzymuje wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: bezpośrednio po chrzcie udzielany jest sakrament bierzmowania oraz uczestniczy w Eucharystii przyjmując Komunię św.