Sakramenty Św. – dokumenty

CHRZEST

 • rodzice zgłaszają dziecko na trzy tygodnie przed planowanym chrztem w parafii aktualnego zamieszkania  – zamieszkanie w parafii liczy się od miesiąca przybycia
 • akt urodzenia dziecka – pełny
 • zaświadczenie z ślubu konkordatowego lub  Świadectwo Ślubu z parafii, gdzie ślub był zawierany
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary.
 • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
  • osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (konkubinat, cywilny, chłopaka/mężczyzna  mieszkający razem z dziewczyną od jakiegoś czasu)
  • osoby, które nie były u bierzmowania – przygotowanie do bierzmowania nie daje też tej możliwości
  • osoby, które odeszły od Kościoła  i deklarują się jako osoby niewierzące – ateizm praktyczny, lub które przeszły do innej religii czy wyznania
  • osoby, które zaniedbały życie religijne: nie chodzą do kościoła, nie przyjmują duszpasterza po kolędzie  nie przyjmują sakramentów świętych – spowiedź, komunia św. w ciągu roku
 • zgoda proboszcza z innej parafii na chrzest – jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
 • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chezy  szkolnej
 • rodzice jak i chrzestni maja obowiązek wziąć udział w pięciu naukach przygotowawczych  – rozporządzenie biskupa

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka * chrztu dziecka – do końca listopada br.
 • dzieci przystępują do pierwszej komunii św. w swojej parafii, niezależnie do której chodzą szkoły – wymóg Kurialny
 • w tej sprawie Rodzice kontaktują się z miejscowym proboszczem do końca listopada br.

MAŁŻEŃSTWO

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (aktualna: 3 miesiące ważności)
 • dowód oso­bisty
 • ostat­nie świadectwo z religii
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w  kursie przedmałżeńskim
 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

POGRZEB KATOLICKI

 • rodzina jak najszybciej powiadamia tutejszego proboszcza o zgonie członka rodziny  w kancelarii parafii lub tel: 667 179 107 lub sms, celem ustalenia terminu i godziny pogrzebu
 • ksiądz proboszcz:
  • ustala z Rodziną  odpowiednią  godzinę mszy św. w kościele w Plotach,
  • powiadamia parafian, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej parafii
  • oraz bierze udział w ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym  w Czerwińsku, Przylepie czy Zielonej Górze
 • akt zgonu
 • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (komunia św., namaszczenie chorych), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (zaświadczenie wys­tawia  kapelan szpitala)
 • jeżeli pogrzeb ma się odbyć  na cmentarzu w innej miejscowości ( nasza parafia nie ma cmentarza): Czerwieńsk, Przylep, Zielona Góra , Rodzina wszelkie formalności katolickiego pogrzebu ( z udziałem księdza) załatwia w parafii  tutejszej – PŁOTY.
 • jeżeli Rodzina chce pochować osobę zmarłą w innej parafii , zgłasza się do swojej parafii – PŁOTY – do księdza proboszcza po stosowne ZAŚWIADCZENIE – wymóg Kurialny – Biskupa