Dekret Erygujący

POWSTAŁA NOWA PARAFIA

Biskup zielonogórsko-Gorzowski
DEKRET ERYGUJĄCY
PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ
PW. NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
w PŁOTACH
Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, dla pożytku Kościoła Świętego
i dobra duchowego wiernych, niniejszym rozporządzamy i ogłaszamy co następuje:
§1
Mając na uwadzę racje duszpastersko-administracyjne, na mocy kan. 515
Kodeksu Prawa Kanonicznego – z dniem 1 sierpnia 201,4 r. – erygujemy Parafię
Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Płotach, zwaną dalej
Parafią pw. NMP Bolesnej w Płotach.
§2
Terytorium parafi obejmuje miejscowości Płoty i Zagórze, wydzielone z Parafii
pw. św. Antoniego w Przylepie.
Siedzibą parafi i ustanawiamy miejscowość Płoty.
§3
Kościołem parafialnym   jest dotychczasowy kościół filialny pw. Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej w Płotach.
Nieruchomości: ww. kościół wraz z wyposazeniem, plebania w Płotach, wraz z
działką, na ktorej są one posadowione stają się własnością parafii.
Mozliwie najszybciej należy dokonać notarialnego przepisania na własność
parafii w Płotach wszystkich przynależnych nieruchomości, kopie wypisów
notarialnych dostarczyć do Kurii Biskupiej, a także założyć księgi wieczyste.